Гарантия

5. Atteikuma tiesība

5.1. Turpmāk atrunātā atteikuma tiesības izmantošanas kārtība attiecas tikai uz tādiem
pirkuma darījumiem, kur interneta vietnē www.24A.lv Mēbeles iegādājas fiziska persona
(Pircējs). (Atteikuma tiesības izmantošanas kārtība neietekmē preču atgriešanas nosacījumus
garantijas iemeslu dēļ).
5.2. Pircējam ir tiesība ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no interneta vietnē www.24a.lv pasūtītu
Mēbeļu faktiskās saņemšanas datuma īstenot ar Pārdevēju noslēgtā distances līguma
atteikuma tiesību: paziņot par atteikuma tiesības izmantošanu un atgriezt piegādātās Mēbeles,
ja tiek ievēroti visi turpmāk minētie noteikumi. Ja Pasūtījums ietver vairākus Mēbeļu veidus,
atteikuma tiesību var īstenot daļēji – tikai uz kādu no piegādātajām mēbelēm, paturot citas
Mēbeles. Atteikuma tiesību jau samontētu Mēbeļu piegādes gadījumā var īstenot tikai, ja
patērētājs ir izpakojis Mēbeles, lai noskaidrotu to rakstura īpašības.Ja prece ir bijusi
samontēta vai ir samontēta, atteikuma gadījumā atmaksājamā summa ir līdz 80 % no pirkuma
summas. Summa ir atkarīga no preces stāvokļa, ko novērtē Pārdevējs.
5.3. Ja pasūtījums ietver vairākus Mēbeļu iepakojumus (partijas), no kuriem kāds no
komplektācijas iepakojumiem vai partijām piegādāta vēlāk, atteikuma tiesības notiek 14 dienu
laikā no pēdējā iepakojuma piegādes datuma. Ja termiņa beigas iekrīt valstī ar likumu noteiktā
brīvdienā, atteikuma tiesība izmantojama nākamajā darba dienā (ieskaitot to).
5.4. Īstenojot atteikuma tiesības, Mēbeļu pircējam, ir pilnībā jāaizpilda kopā ar piegādātajām
Mēbelēm piegādātā atteikuma veidlapa (aizpildot norādot visu paredzēto informāciju) un
jānosūta tā uz 24A biroju pa pastu vai uz e-pastu: info@24A.lv. Ja atteikuma veidlapa tiek
nosūtīta elektroniski, 24A.LV nekavējoties pastāvīgā informācijas nesējā (piemēram, pa e-pastu)
patērētājam paziņos apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu. Atteikuma veidlapas vai
paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz iepriekš noslēgto
distances līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no distances
līguma ar nosacījumu, ka Pārdevējs saņem no Pircēja atgriezto preci.
5.5. Patērētājs nosūta preci atpakaļ vai nodod to Pārdevēja birojā: Rīgā, Vagonu ielā 19 tā
pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad
Patērētājs ir nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesības
izmantošanu. (Termiņš ir ievērots, ja Mēbeles ir nosūtītas atpakaļ pirms šajā punktā noteiktā 14
dienu termiņa beigām). Pircējam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to
atgriešanai Pārdevējam. Pārdevējs neapmaksā Mēbeļu nosūtīšanu atpakaļ un tā jāveic uz
Patērētāja rēķina.
5.6. Sūtot atpakaļ mēbeles, tām ir jābūt nodotai nosūtīšanai bez bojājumiem, tām jābūt saliktām
oriģinālajā iepakojumā, kādā tās tika piegādātas iegādes brīdī, kā arī uz iepakojuma jābūt visām
oriģinālajām etiķetēm, drošības plēvēm un citiem marķējumiem.

5.7. Atteikuma tiesību nevar izmantot:

5.7.1. piegādātās Mēbeles ir izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai tās ir nepārprotami
personalizētas (izgatavotas pēc individuāla Pircēja pasūtījuma kura atbilstību Pircēja prasībām
Pircējs ir apstiprinājis);
5.7.2. piegādātās Mēbeles ir mēģināts uzstādīt lietošanai paredzētajā stāvoklī, bet sabojātas tās
nepareizi uzstādot;
5.7.3. konstatēts Mēbeļu remonta mēģinājums bez saskaņošanas ar www.24A.lv vai Mēbeles
pēc salikšanas ir lietotas un/vai sabojātas;
5.7.4. mēbeles ir izmantotas vai citos Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255
“Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā paredzētajos gadījumos.

5.8. Par speciālu vai individuālu pasūtījuma tiek uzskatīts:

5.8.1. Patērētājam pielāgotu virtuves mēbeļu izgatavošana, skapju vai citu Mēbeļu izgatavošana
pēc individuāla pasūtījuma;
5.8.2. ražotājam īpaši pasūtītas Mēbeles ar apdari, kas nav iekļauta interneta veikala
www.24A.lv standarta piedāvājumā (audumi, krāsas un cita, īpaša apdare pēc speciāla
pasūtījuma);
5.8.3. pasūtījums, kurā ietilpst 10 vai vairāk vienību viena artikula Mēbeļu.
5.9. Ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no Atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs atmaksās
Pircējam samaksāto summu par piegādātājām Mēbelēm, tajā skaitā patērētāja samaksātos
piegādes izdevumus. Tomēr Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma (distances) līgumu
patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs saņēmis preci vai
patērētājs ir iesniedzis pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ (atkarībā
no tā, kura darbība ir veikta agrāk). Ja patērētājs pasūtīšanas brīdī veica daļēju Mēbeļu
apmaksu (avansa maksājums) un prece vēl nav piegādāta, tad atteikuma tiesības īstenošanas
gadījumā (kas veikta saskaņā ar šiem noteikumiem), Patērētājam nav jāveic atlikušās daļas
maksājums, bet jau samaksātās summas tiks atmaksātas.
5.10. Pārdevējs šo noteikumu 2.9.punktā minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša
veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri
piekritis citam Pārdevēja piedāvātajam bezmaksas maksāšanas līdzeklim.
5.11. Ja Patērētājs distances līguma slēgšanas gaitā ir skaidri izteicis vēlēšanos iegādāto
Mēbeļu piegādei izmantot tādu piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais
standarta piegādes veids, Pārdevējam atteikuma tiesības īstenošanas gadījumā nav pienākuma
atmaksāt patērētājam viņa izvēlētos piegādes papildu izdevumus. Preces pieņemšana
Pārdevēja noliktavā (iepriekš saskaņojot atvešanas laiku) ir bezmaksas.
5.12. Gadījumā, ja Preces tika piegādātas Pircējam pēc atkāpšanas no Līguma (atteikuma
veidlapas nosūtīšanas) Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam.

6. Garantijas noteikumi un Pārdevēja atbildība

6.1. Mēs rūpīgi atlasām sadarbības partnerus, tāpēc esam pārliecināti par piedāvāto preču
kvalitāti.
6.2. Pārdevējs piegādā Mēbeles izmantošanai tikai mājsaimniecības vajadzībām un personīgai
lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot Mēbeles komerciālos, uzņēmējdarbības vai
tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja Mēbeļu paātrinātu
nolietojumu, negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai
zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.
6.3. Ražotāja garantija www.24A.lv iegādātajām precēm ir spēkā 2 (divus) gadus pēc pirkuma
veikšanas, ja var uzrādīt pirkuma dokumentu (čeks vai pavadzīme).
6.4. Pārdevējs vai ražotājs var sniegt papildu garantiju preces kvalitātei. Konkrētais termiņš un
citi nosacījumi tiek norādīti preces aprakstā vai dokumentā, kas apliecina šādu preces garantiju.
Papildu garantijas nodrošināšana nemaina preču likumā noteiktās garantijas noteikumus un
spēkā esamību.
6.5. Juridiskām personām visām precēm ir 1 (viena) gada garantijas laiks.
6.6. Preču garantija ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja ir bojājumi, furnitūras trūkumi pie kuru
rašanās vainojams ražotājs vai piegādātājs.
6.7. Garantija netiek piemērota šādos gadījumos:
6.7.1. ekspluatācijā nav ievērots kāds no lietošanas instrukcijas noteikumiem;
6.7.2. bojājumi radušies patērētāja apzinātas vai kļūdainas rīcības rezultātā, vai izmantošanas
neparedzētiem mērķiem;
6.7.3. defekts vai bojājuma cēlonis ir preces neatbilstoša kopšana;
6.7.4. prece tikusi pakļauta kukaiņu, mitruma vai mehāniskiem bojājumiem;
6.7.5. ir pārslogoti transformācijas mehānismi;
6.7.6. prece ir izmantota profesionālai vai saimnieciskai darbībai (ja tas nav paredzēts
lietošanas instrukcijā);
6.7.7. montāžu veicis nekvalificēts mēbeļu montētājs vai veikta nekvalitatīva montāža;
6.7.8. atklātas izmaiņas Preces konstrukcijā vai remonts;
6.7.9. prece bojāta nepārvaramas varas rezultātā;
6.7.10. precei ir dabisks nodilums;
6.7.11. ja prece ir bojāta transportējot, ko veica Pircējs;
6.7.12. ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi;
6.7.13. ja mēbeles bojājumi radušies pēc nekvalitatīvas izmantošanas un uzglabāšanas.
6.8.Atgriežot preci ar defektu, Pārdevējam ir tiesības preci pieņemt ekspertīzes veikšanai,
kuras laikā tiek apskatīts defekts un izskatīti tā rašanās iemesli.
6.9. Ja piegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām (jau iepakojumā ir salauzta, nepareizi
sakomplektēta vai līdzīga rakstura neatbilstība), Pircējs nekavējoties par to paziņo Pārdevējam
uz e-pastu: info@24A.lv. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja
nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa
Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.
6.10. Preču garantija ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja ir bojājumi, furnitūras trūkumi, pie kuru
rašanās vainojams ražotājs. Garantija nav spēkā, ja mēbeles bojājumi radušies pēc
nekvalitatīvas montāžas, izmantošanas, uzglabāšanas vai pastāvīgas transportēšanas.
6.11. Pircējam ir tiesības uzreiz nepieņemt preci, kurai bojāts iepakojums vai ir citas ārēji
redzamas bojājumu pazīmes. Pretenzijas par piegādāto preci vai iepakojumu skaitu ir jāatzīmē
kurjera izsniegtajā saņemšanas veidlapā, pirms tās parakstīšanas. Ja Mēbeles piegādātas ar
piegādes kurjeru starpniecību un tām konstatēti skrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi,
Pircējam jāpasaka garantijas pretenzija pēc veiktās piegādes.
6.12. Lai risinātu nekvalitatīvu preču apmaiņu vai atsevišķas bojātās detaļas aizstāšanu
(piegādi), Pircējs iesniedz Pircējam pretenziju, nosūtot nekvalitatīvās preces vai tās detaļas
aprakstu, pievienojot rēķina informāciju (pasūtījuma numurs, datums), kā arī pēc iespējas
nekvalitatīvās preces attēlu (bojātās detaļas numuru no montāžas pamācības).
6.13. Iesniedzot pretenziju, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai
pretenzija tiktu atrisināta:
6.13.1. Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību - trūkumus, ja
trūkumus iespējams novērst atbilstoši garantijas noteikumiem;
6.13.2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu, ņemot vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs
guvis, lietojot Preci, un par ko Pārdevējs un Pircējs ir vienojušies;
6.13.3. bez atlīdzības saprātīgā termiņā aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci
vai piegādāt bojātās preces atsevišķus elementus, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir
nelieli/maznozīmīgi vai tie radās Pircēja vainas dēļ;
6.13.4. atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, izņemot
gadījumu, ja Preces neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci
izmantot. Preces neatbilstība uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces
pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli
konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.
6.14. Izskatot garantijas pretenziju, atbilde tiek sniegta 5 darba dienu laikā no pretenzijas
saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz
Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu
termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
6.15. Preci atpakaļ pieņem tikai ar redzamu ražotāja defektu, pilnā komplektācijā un oriģinālā
iepakojumā.
6.16. Ja Pircējs (patērētājs) konstatē neatbilstošas kvalitātes Preci un vēlas to atgriezt,
Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam Preces atgriešanu, atlīdzinot Pircējam (patērētājam)
Preces atgriešanas izdevumus. Ja Pircējs izvēlas Preces atgriešanas veidu, kas atšķiras no
Pārdevēja piedāvātā atgriešanas veida, kā rezultātā rodas neproporcionāli un lielāki izdevumi,
Pārdevējam nav pienākums segt šādus Preču atgriešanas izdevumus.
6.17. Nekvalitatīvās preces var nogādāt uz interneta veikala noliktavu: Rīgā, Vagonu ielā 19.

7. Nepārvaramas varas apstākļi

7.1. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma vai jebkādu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai
novēlotu izpildi, ja šāda neizpilde vai kavēšanās ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
7.2. Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja
saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:
7.2.1. Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju; un
7.2.2. Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes
termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu ilgumu. Ja
notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu
piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.

8. Strīdu izskatīšana un citi noteikumi

8.1. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās
apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un
nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju
ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un
kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama
http://www.ptac.gov.lv/lv).

8.2. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem
Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, izšķirami Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.3. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt interneta veikala darbību bez
iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, mainīt interneta veikala piedāvājumus, visu un jebkuru tā
saturu, ierobežot pirkumus tajā, mainīt interneta veikala domēnu vai adresi. Par interneta
veikala darbības apturēšanu uz laiku vai galīgi Pārdevējs informē ar paziņojumu interneta
veikala lapā.

Noteikumu redakcija ir atjaunota: 12.05.2023.iem gadiem).